Περιεχόμενο μαθήματος Εργαστήριο Φυσικής 3

Περιεχόμενο μαθήματος

Το Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IΙΙ είναι υποχρεωτικό Εργαστήριο και διεξάγεται στο 3ο εξάμηνο των σπουδών σας.

Θεματικά ασχολείται με Εργαστηριακές ασκήσεις από την Θερμοδυναμική, την Κυματκή και την Οπτική.

Περιλαμβάνει 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις, χωρισμένες σε δύο διαδοχικούς κύκλους. Σε κάθε Τμήμα Εργαστηρίου υπάρχουν συνολικά 8 φοιτητές ανά διδάσκοντα, μοιρασμένοι σε 2 διπλές εργαστηριακές ασκήσεις. Σε κάθε πειραματική διάταξη συμμετέχουν 2 φοιτητές.

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής IΙΙ είναι ο κ.Εμμ. Συσκάκης του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Τηλ. 210 727-6912 (& -6913) και e-mail:  esysk{at}phys.uoa.gr

Για τους φοιτητές του παλαιού Προγράμματος Σπουδών (από 2010 και πριν): Το Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ ισοδυναμεί προς το παλαιό Εργαστήριο Φυσικής IV.