ΠεριγραφήΤο μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν τεχνικές συμβουλές σχετικά με:

α) Τις υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων που είτε προσφέρονται από το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.

β) Πως να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και μέσα ώστε να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό  μόνοι τους.

Αναλυτικότερα, απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να μάθουν:

 • Πως να διαθέτουν τα μάθηματά τους στο Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας e-class.
 • Πως να εκπέμψουν ζωντανά τις διαλέξεις τους στο Διαδίκτυο.
 • Πως να βιντεοσκοπηθούν οι διαλέξεις τους και διατεθούν στο διαδίκτυο ή πως να παράγουν οπτικοακουστικό υλικό στο εργαστήριο τους. Τεχνικά (επεξεργασία βίντεο κ.α.) και σκηνοθετικά θέματα.
 • Ποιες οι δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και πως μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ.

ΣτόχοιΣτόχος του μαθήματος αυτού είναι η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι  η ενημέρωση των μελών ΔΕΠ σχετικά με:

 • Τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων και που πρέπει να αποταθούν για τεχνική υποστήριξης.
 • Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την χρήση αυτών των υπηρεσιών.
 • Πως μπορούν οι ίδιοι ή οι συνεργάτες τους να δημιουργήσουν και διαχειριστούν εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό.

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΤο μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις (4) ενότητες:

 1η Ενότητα - Εισαγωγή και σύνοψη υπηρεσιών          
 2η Ενότητα - Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και πλατφόρμα η-Τάξη
 3η Ενότητα - Ζωντανή μετάδοσης, βιντεοσκόπηση διαλέξεων και επεξεργασία βίντεο          
 4η Ενότητα - Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Στα Έγγραφα μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα κείμενα ανά ενότητα.

1η Ενότητα - Εισαγωγή και σύνοψη υπηρεσιών   

Η οργάνωση του κειμένου ξεκινά με το ορισμό κάποιων όρων ώστε να υπάρχει κοινή και κατανοητή ορολογία.  Οι όροι αυτοί αφορούν τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση και τηλεκπαίδευση. Αναλύεται η σχέση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με την ασύγχρονη ενώ παρουσιάζονται και οι γενικές κατηγορίες εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων. Αναγνώστες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τους προαναφερόμενους όρους, μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στο επόμενο κεφάλαιο.
Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύματα και δια-ιδρυματικούς φορείς όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το σύνολο των παραγωγικών υπηρεσιών που παρέχεται  από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ) προκειμένου να υποστηρίξουν τις προαναφερόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των μελών ΔΕΠ είναι οι ακόλουθες:

 • Ασύγχρονη η-μάθηση. 
 • Παραγωγή ψηφιακού βίντεο–χρήση ως στούντιο παραγωγής.
 • Ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση βίντεο και μοντάζ ψηφιακού βίντεο. 
 • Παραγωγή DVD.
 • Διάθεση διάλεξης στο Διαδίκτυο, συγχρονισμός βίντεο και διαφανειών. 
 • Τηλεδιάσκεψη και τηλεσυνεργασία. 
 • Σύγχρονη τηλεκπαίδευση δύο ή περισσοτέρων μερών. 
 • Ζωντανή μετάδοση διάλεξης. 
 • Βιντεοσκόπηση και ζωντανή μετάδοση συνεδρίων. 
 • Παραγωγή οδηγιών, ενημέρωση και εκπαίδευση μελών ΔΕΠ στις υπηρεσίες αυτές.

 2η Ενότητα - Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και πλατφόρμα GUnet e-Class     

Η ενότητα αυτή αποτελείται από πέντε (5) κείμενα.

Στο πρώτο κείμενο Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία  παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της μάθησης από απόσταση. Στη συνέχεια περιγράφονται τα δύο βασικά είδη Τηλεκπαίδευσης, η Σύγχρονη και Ασύγχρονη, και διαπιστώνεται το μεγάλο ενδιαφέρον και τα σημαντικά πλεονεκτήματα του ασύγχρονου τρόπου. Επίσης παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης από απόσταση, και χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα κυριότερα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης όπως είναι το AICC, το IEEE LTSC &.LOM και το IMS SCORM.

Στα δύο επόμενα κείμενα περιγράφεται, συνοπτικά και αναλυτικά, η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεπαίδευσης GUnet e-Class.

Τα δύο επόμενα κείμενα αποτελούν τα εγχειρίδια καθηγητή και φοιτητή πλατφόρμας GUnet e-Class.

 3η Ενότητα - Ζωντανή μετάδοσης, βιντεοσκόπηση διαλέξεων και επεξεργασία βίντεο  

Για την ενότητα αυτή υπάρχουν δύο κείμενα.

Το πρώτο κείμενο περιγράφει τις υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης διαλέξεων και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, τις ανάγκες που καλύπτουν αυτές οι υπηρεσίες. Αναφέρει επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, παρέχει οδηγίες για τους χρήστες-μέλη ΔΕΠ και προτείνει λύσεις σε σκηνοθετικά και τεχνικά θέματα. Περιγράφονται οι βασικές πηγές για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού βίντεο, όπως κασέτες VHS, βίντεοκάμερες κ.α.. Παρουσιάζονται τα τελικά προϊόντα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένα μέλος ΔΕΠ και ο τρόπος χρήσης τους. Αναλύονται οι διαδικασίες ψηφιοποίησης, κωδικοποίησης και επεξεργασίας υλικού βίντεο καθώς και που μπορεί να αποταθεί ένα μέλος ΔΕΠ για τεχνική υποστήριξη.

Το δεύτερο κείμενο παρέχει όσες πληροφορίες απαιτούνται ώστε ένα μέλος ΔΕΠ να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες μόνος του. Αναφέρονται τα απαραίτητα λογισμικά προκειμένου να μπορεί αυτός και οι συνεργάτες του να παράγει υλικό ενώ παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες χρήσης των λογισμικών αυτών.

4η Ενότητα - Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Για την ενότητα αυτή υπάρχουν δύο κείμενα.

Το πρώτο κείμενο αυτό έχει ως βασικό στόχο την παρουσίαση των υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρονται από τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα   αναλύεται η έννοια της τηλεδιάσκεψης και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τα πλεονεκτήματα που παρέχουν,  παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχονται για την υλοποίηση τηλεδιάσκεψης ή τηλεκπαίδευσης και  αναλύονται  πρακτικά θέματα που αφορούν την τηλεδιάσκεψη ή τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση και αποτελούν βασικό παράγοντα για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης τηλεδιάσκεψης.

Το δεύτερο κείμενο παρουσιάζει  βασικά τεχνικά θέματα, επεξηγούνται βασικοί τεχνικοί όροι και περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίησης τηλεδιάσκεψης εκτός εξειδικευμένου χώρου με προσωπική πρωτοβουλία.

Εκπαιδευτικές ΔραστηριότητεςΜελετήστε με τη σειρά τις Ενότητες και τα κειμενά τους.

Σε περίπτωση που ένα μέλος ΔΕΠ επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε τεχνική κατάρτιση μπορεί να μελετήσει το περιεχόμενο των σεμιναρίων που απευθύνονται σε τεχνικούς των ιδρυμάτων και βρίσκονται στο http://eclass.uoa.gr στον Κατάλογο Μαθημάτων στα Σεμινάρια Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Πνευματικά δικαιώματαΤα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθημών και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet καθώς και τους φορείς των συγγραφέων. Δικαίωμα χρήσης και διάθεσης του εκπαιδευτικού υλικού έχουν αποκλειστικά και μόνο τα ιδρύμα του GUnet.