Συμπληρωματικά Στοιχεία:Μαθησιακοί στόχοι

 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα:

 • Μπορούν να κατανοήσουν κριτικά την έννοια της Κοινής Γνώμης και να την εντάξουν στο ευρύτερο πολιτικο-πολιτισμικό της πλαίσιο

   

 

 • Προσανατολιστούν στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και να εξοικειωθούν με την ορολογία και τις διάφορες προσεγγίσεις.

   

 

 •  Συνδυάσουν τις θεματικές του με άλλα συναφή μαθήματα που προσφέρονται στο Τμήμα (π.χ. δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς, εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία, μεθοδολογία, προπαγάνδα και εξουσία, τεχνικές του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης, ελληνικό πολιτικό σύστημα κ.λπ.).

   

 

 • Να κατανοήσουν τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που εμφανίζονται στις έρευνες κοινής γνώμης και τις πολιτικές δημοσκοπήσεις.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠεριγραφήΠολιτική κουλτούρα και κοινή γνώμη είναι έννοιες απολύτως συνδεδεμένες, παρόλο που οι επιστήμονες ερίζουν ως προς το ακριβές τους περιεχόμενο.  Αν (1) ως πολιτική κουλτούρα ορίσουμε τους τροπους με τους οποίους οι άνθρωποι ορίζουν και θεσμίζουν το Πολιτικό εντός του ιστορικού χρόνου και χώρου, και  αν (2) ως κοινή γνώμη ορίσουμε την εκφρασμένη άποψη των ατόμων πάνω σε επίδικα θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, τότε  δεν μπορεί παρά η μεν να επηρεάζει την δε. Και τούτο διότι το ποια θέματα αποκτούν δημόσιο ενδιαφέρον σε τρέχοντα χρόνο εξαρτάται από ευρύτερη πολιτική παράδοση και τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας σφαίρας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό τοποθετείται στον σκληρό πυρήνα του κλάδου της πολιτικής επικοινωνίας.

 

Μαθησιακοί στόχοι

 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα:

 

 

ΒοηθήματαΒασική βιβλιογραφία

 

 

&  V. Price, Κοινή Γνώμη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1996

 

&  J. Dearing & E. Rogers, Ορίζοντας τα Θέματα, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2005

 

&  P. Champagne, Η κατασκευή της κοινής γνώμης, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2004.

 

&  W. Lippmann, Κοινή Γνώμη, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1988

 

&  Ν. Δεμερτζής, Κουλτούρα, Νεωτερικότητα, Πολιτική Κουλτούρα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1989.

&  C. Glynn  et al, Public Opinion Westview Press, 2004 (2nd ed.)

 

 

 

Στο διάγραμμα αναφέρεται επιπλέον βιβλιογραφία, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της βιβλιοθήκης του Τμήματος και των άλλων βιβλιοθηκών του πανεπιστημίου.

 

 

 

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης 

$     Τελικό Διαγώνισμα 30%.

 

 

 

Το τελικό διαγώνισμα είναι εφ? όλης της ύλης και καλύπτει τις ενότητες που διδάχτηκαν στις εισηγήσεις. 

 

 

 

?? Εργασία   60%

 

 

 

 

 

Οι εργασίες είναι γραπτές και  βασίζονται στους  θεματικούς άξονες του μαθήματος. Η έκτασή τους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3500 και 4000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων τυχόν πινάκων και παραρτημάτων.

 

 

 

E            Παρακολούθηση-Συμμετοχή  10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε103  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2011-2012)

Εργασίες

 

 1. Tο ενδιαφέρον των Ελλήνων για την πολιτική σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της
  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Διαχρονική καταγραφή
  και ερμηνεία.
 2. Εμπιστοσύνη των Ελλήνων προς τους εθνικούς θεσμούς (κόμματα, κοινοβούλιο, κυβέρνηση,
  τοπικές αρχές κ.λπ.) σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Διαχρονική καταγραφή και ερμηνεία.
 3. Ικανοποίηση από τη δημοκρατία στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Διαχρονική καταγραφή και ερμηνεία.
 4. Ικανοποίηση από την ζωή εν γένει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Διαχρονική καταγραφή και ερμηνεία.
 5. Συχνότητα συζήτησης για πολιτικά ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες και τους υπόλοιπους πολίτες
  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Διαχρονική καταγραφή και ερμηνεία.
 6. Ο εμφύλιος πόλεμος στη δημόσια σφαίρα 2006-2011.
 7.  Η επιρροή της Πολιτικής Κουλτούρας στις δημοσιογραφικές πρακτικές και τα Μέσα Ενημέρωσης. Το παράδειγμα της Πλαισίωσης.
 8. Πολιτική κουλτούρα, παράδοση και εκσυγχρονισμός
 9. Πολιτική κουλτούρα και πολιτική επάρκεια. Θεωρητικά καιμεθοδολογικά ζητήματα
 10.  Καθορισμός της Θεματολογίας – Κρίση κατά προτεραιότητα –Πλαισίωση

 

Για την εκπόνηση των εργασιών τους οι ενδιαφερόμενοι/ες επικοινωνούν με τον καθηγητή του μαθήματος καθώς και με τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος  κκ. Παύλο Βασιλόπουλο  pavlosvass@yahoo.gr και Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου chatzikon@parliament.gr (6972025587)

Δραστηριότητα του
μαθήματος

Συλλογή δεδομένων για έρευνα κοινής γνώμης γύρω από θέματα επικαιρότητας
και αναπαράστασης των πολιτικών.

 

 

Συμβόλαιο μαθήματος 

 

 

 

Συμβόλαιο μαθήματος

 

 

·        Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η μάθηση είναι μια συλλογική και ενεργητική διαδικασία. Συνεπώς, αναμένεται από τους συμμετέχοντες πρωτοβουλία και ενεργητική συμμετοχή για την κατανόηση των εννοιών και θεματικών των μαθήματος. 

 

·        Συνιστάται η ανελλιπής παρακολούθηση των παραδόσεων για την καλύτερη αφομοίωση του αντικειμένου και συμμετοχή στο μάθημα.

 

·        Αναμένεται ότι όλα τα μέλη μιας ομαδικής εργασίας θα συμμετέχουν εξίσου. Ως ομάδα έχετε το δικαίωμα να αποβάλλετε το μέλος εκείνο που δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.  Σε αυτό πρέπει να συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα μέλη και η άποψή τους να αιτιολογηθεί γραπτώς και να εγκριθεί από τον διδάσκοντα. Εννοείται ότι η ομάδα οφείλει να ενημερώσει το άτομο το οποίο σκοπεύει να αποβάλλει με τον ίδιο τρόπο και εκ των προτέρων.

 

·        Συνεννοήσεις και συνεργασία για την εκπόνηση των εργασιών θα γίνεται με τον διδάσκοντα και τους κ. Παύλο Βασιλόπουλο (pavlosvass@yahoo.gr) και Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου (chmihalis@hotmail.com), υποψηφίους διδάκτορες του Τμήματος (Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας).