Πρόγραμμα Έρασμος

Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Σε όλες τις δράσεις του ERASMUS+ μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω χώρες:

  • τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • οι χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, Νορβηγία και
  • οι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες (Τουρκία & πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Η Ελβετία δεν συμμετέχει στο ERASMUS+ ως χώρα του Προγράμματος, αλλά ως χώρα Εταίρος και θα χρηματοδοτήσει η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.

 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+:

Institutional Erasmus Code:  G ATHINE01

Erasmus Charter for Higher Education Number (Ευρωπαϊκός Χάρτης ERASMUS): 31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE.