Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

To μάθημα προσεγγίζει τα διδακτικά υλικά ως φορείς μαθηματικών εννοιών (υλικά διδασκαλίας μαθηματικών των Κουϊζενέρ–Γκατένιο, Μοντεσσόρι, Στερν) και τις δραστηριότητες με τα διδακτικά υλικά ως διαδικασίες γενεσιουργού συγκρότησης μαθηματικού νοήματος (υλικά διδασκαλίας μαθηματικών του Ντιένς). Στη διδασκαλία που θα προηγηθεί των επισκέψεων στα νηπιαγωγεία θα συζητηθούν τρόποι και μεθοδολογίες χρήσης των εκάστοτε υλικών.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναπτύσσουν μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων στην πρακτική τους άσκηση, σε νηπιαγωγεία. Η πρακτική
άσκηση διαρκεί δύο εβδομάδες, με έξι επισκέψεις στο νηπιαγωγείο, από τις οποίες η πρώτη επίσκεψη αφορά στην εξοικείωση με τον χώρο και η τελευταία στον αποχαιρετισμό. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εισαγωγή στοχευμένων μαθηματικών εννοιών και κατανοήσεων, μέσω συγκεκριμένων υλικών. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών συνοψίζονται και σχολιάζονται και οι φοιτήτριες/ές γράφουν ερευνητική εργασία η οποία θα έχει τον καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγησή τους. Οι φοιτήτριες/ές εργάζονται σε ομάδες ενώ η δομή και τα κύρια στοιχεία για την συγγραφή της εργασίας θα τους δοθούν λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων. Το μάθημα έχει ως υπόρρητο στόχο του την αναστοχαστική προσέγγιση των διδακτικών δράσεωντων φοιτητριών/ών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα, με σκοπό τη δυνατότητα βελτίωσης και τον καλύτερο σχεδιασμό των διδακτικών τους δράσεων.