Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  1. Θεωρητικές προσεγγίσεις των προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούν οι φυσικές επιστήμες.
  2. Μέθοδοι ανάσυρσης των προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούν οι φυσικές επιστήμες.
  3. Η συνέντευξη με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, αξιοπιστία αποτελεσμάτων, ηθική της έρευνας.
  4. Μοντέλα ανάλυσης των απαντήσεων. Αποδελτίωση, αξιοπιστία, αποτελέσματα.
  5. Κατασκευή σχεδίου ανοικτής συνέντευξης. Παρουσίαση και αξιολόγηση.
  6. 1η εβδομάδα παρατήρησης σχολικής τάξης στο νηπιαγωγείο.
  7. 2η εβδομάδα πραγματοποίησης των συνεντεύξεων σε σχολική τάξη νηπιαγωγείου. 
  8. Συζήτηση αποτελεσμάτων της έρευνας. Συγκρότηση επιστημονικών κειμένων και παρουσιάσεων. Δημόσιες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες θα είναι σε επίπεδο:

α) γνώσεων

Να γνωρίζουν τεχνικές συνέντευξης με μικρά παιδιά (προσχολικής ηλικίας).

Να γνωρίζουν τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από συνεντεύξεις.  

Να γνωρίζουν τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των συνεντεύξεων ως ερευνητικών εργαλείων.

Να γνωρίζουν όσα η βιβλιογραφία περιλαμβάνει για το αντικείμενο της έρευνάς τους.

Να γνωρίζουν την ηθική της επιστημονικής έρευνας.

β) δεξιοτήτων

Να μπορούν να επιλέγουν από τις πληροφορίες της βιβλιογραφίας, με βάση ένα ερώτημα, τις πλέον αξιόπιστες.

Να μπορούν να διαχειρίζονται ευέλικτα ένα σχέδιο ανοικτής συνέντευξης. Να μπορούν να προσαρμοστούν ερευνητικά σε μια σχολική τάξη με «παράδοση».

Να μπορούν να προσαρμόζουν τη διαδικασία μιας συνέντευξης στο πλαίσιο που την επηρεάζει.

Να μπορούν να διακρίνουν κρίσιμα δεδομένα.

Να μπορούν να αντιληφθούν ότι η συνέντευξη διατρέχεται από υποκειμενικά χαρακτηριστικά, τα οποία μετατρέπονται σε «αντικειμενικά» μέσω της δι-υποκειμενικής συμφωνίας.

Να μπορούν να διαχειριστούν μια ανοιχτή συνέντευξη με ευαισθησία έναντι των παιδιών.

Να μπορούν να επιλέγουν από το περιεχόμενο ενός κειμένου τα σημεία που μπορούν και αξίζει να παρουσιαστούν προφορικά.

γ) ικανοτήτων

Να μπορούν να διερευνούν τη βιβλιογραφία για το αντικείμενο της έρευνάς τους και να συντάσσουν σχετική αναφορά.

Να μπορούν να κατασκευάζουν ένα σχέδιο ανοικτής συνέντευξης.

Να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις καθοριστικές για την εξέλιξη μιας ανοιχτής συνέντευξης.

Να μπορούν να αποδελτιώνουν και να αναλύουν τα δεδομένα μιας συνέντευξης.

Να μπορούν να ελέγχουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μιας ανάλυσης δεδομένων. Να μπορούν να συνεργάζονται για να μετατρέπουν υποκειμενικές προσωπικές καταγραφές σε «αντικειμενικές».

Να μπορούν να αναλύουν τα αποδελτιωμένα δεδομένα με βάση προκαθορισμένα μοντέλα.

Να μπορούν να αξιολογούν εκ των αποτελεσμάτων τους ερευνητικούς σχεδιασμούς τους.

Να μπορούν να συγγράφουν ένα τυπικό επιστημονικό κείμενο.

Να μπορούν να παρουσιάζουν ένα επιστημονικό θέμα σε κοινό.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Χαλκιά, Κ. (2011). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης.

Σβολόπουλος, Β. (εκδ). (2008). Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης. Η ακαδημαϊκή πλευρά. Αθήνα: Ατραπός.

Κάλφας, Β. (1997). Επιστημονική πρόοδος και ορθολογικότητα. Αθήνα: Νήσος.

Morrison, K., Manion, L. & Cohen, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Driver, R., Squires, A. & Rushworth, P. (1998). Οικοδομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των μαθητών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A. (1985). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Αθήνα: Τροχαλία.

Περιοδικά:

Σύγχρονη Εκπαίδευση (και στο: http://ejournals.lib.auth.gr/1105-3968/index)

Science Education (στο: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-237X)

International Journal of Science Education (στο: http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current#.U-nCblYwU8s)

Early Childhood Education Journal (στο: http://link.springer.com/journal/10643)

European Early Childhood Education Research Journal (στο: http://www.tandfonline.com/toc/recr20/current#.U-nDS1YwU8s)

Early Childhood Research Quarterly (στο: http://www.journals.elsevier.com/early-childhood-research-quarterly/)

Journal of Early Childhood Research (στο: http://ecr.sagepub.com)

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Διαλέξεις

Σχεδιασμό συνέντευξης

Παρουσίαση και κριτική ερωτήσεων

Πρακτική άσκηση/ εφαρμογή σε τάξη γενικού νηπιαγωγείου

Αποδελτίωση, αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων

Τελική παρουσίαση αποτελεσμάτων

Συγγραφή  ομαδικής εργασίας

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η μέθοδος αξιολόγησης είναι διαμορφωτική και συμπερασματική και περιλαμβάνει:

1.    Ομαδική παρουσίαση σχεδιασμού συνέντευξης (30%).

Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στις θεωρητικές γνώσεις περιεχομένου, σχεδιασμού και στις δεξιότητες ερευνητικής συγκρότησης των ερωτημάτων της συνέντευξης.

2.    Τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας στη βάση της εφαρμογής της συνέντευξης σε μαθητές και μαθήτριες (30%).

Τα δεδομένα της τελικής παρουσίασης βασίζονται στις ερευνητικές παρεμβάσεις των φοιτητών στο νηπιαγωγείο και περιλαμβάνει:

Σύντομη περιγραφή του πλαισίου:  Περιγραφή του χώρου και του εκπαιδευτικού «κλίματος». Αναφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στις διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αποτελούσαν την «παράδοση» της τάξης που τους φιλοξένησε  και πιθανόν επηρέασαν τις απαντήσεις των μαθητών/ τρών.

Παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της: περιγραφή μεθοδολογίας, ανάλυσης δεδομένων, αποτελεσμάτων.  

3.    Τελική γραπτή ομαδική εργασία (40%)

Το περιεχόμενο της τελικής γραπτής εργασίας συγκροτείται ως τυπικό κείμενο ερευνητικής εργασίας επιστημονικού περιοδικού. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα: 502. "Έννοιες Φυσικών Επιστημών"

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκει ο καθηγητής Βασίλης Τσελφές