Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 

  1. Παράλληλες θεωρητικές και εργαστηριακές προσεγγίσεις α) τεχνικών και δομής του κουκλοθέατρου (θέατρο σκιών, κούκλα, μαύρο θέατρο κ.λπ.) ή και της κινούμενης εικόνας και β) ενός θέματος από τις φυσικές επιστήμες (φως-σκιά, κίνηση, Γη, αιτιότητα-πιθανότητα, χρόνος κ.λπ.).
  2. Θεωρία και τεχνικές της αφήγησης. Κατασκευή σεναρίου θεατρικής σπουδής με κεντρικό θέμα από τις φυσικές επιστήμες. Παρουσίαση, συζήτηση και μετατροπές των σεναρίων.
  3. Επιλογή τεχνικής κουκλοθέατρου για την παραγωγή των θεατρικών σπουδών. Σκηνικές κατασκευές. Παρουσίαση και συζήτηση πρώτων προσπαθειών.
  4. Εξέλιξη της παραγωγής των θεατρικών σπουδών. Παρουσίαση και σύνθεση των σπουδών σε μια ενιαία παράσταση διακριτών επεισοδίων.
  5. Πρόβες για το ανέβασμα της παράστασης. Κατασκευή προγραμμάτων και προσκλήσεων. Πραγματοποίηση της παράστασης.
  6. Αξιολόγηση του αποτελέσματος. Κριτική για το επίπεδο επιτυχίας της σύνδεσης των επιστημονικών θεμάτων/ ιδεών που παρουσιάστηκαν με το δραματουργικό, σημειωτικό και αισθητικό υπόβαθρο των θεατρικών σπουδών.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες θα είναι σε επίπεδο:

α) γνώσεων

Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικών τεχνικών του κουκλοθέατρου.

Να γνωρίζουν βασικές θεωρητικές περιγραφές και εργαστηριακές κατασκευές από ένα συγκεκριμένο θέμα της φυσικής.

Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις διαφορές αφηγηματικού και επιστημονικού-δηλωτικού λόγου.

Να αναγνωρίζουν τα δραματουργικά, σημειωτικά και αισθητικά χαρακτηριστικά μιας θεατρικής αφήγησης.

β) δεξιοτήτων

Να μπορούν να εκφράσουν θεατρικά (αυτοσχεδιασμοί) μια ιδέα τους χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνική κουκλοθέατρου.

Να μπορούν να συζητούν ελευθέρα και παραγωγικά για ένα ζήτημα φυσικής.

Να μπορούν να φανταστούν/ δημιουργήσουν μια μη τετριμμένη αφήγηση.

Να μπορούν να μετασχηματίσουν δημιουργικά μια επιστημονική ιδέα έτσι ώστε αυτή να μπορεί να ενταχθεί με τους κατάλληλους επίσης μετασχηματισμούς, σε μια αφήγηση.

Να μπορούν να συμμετέχουν σε μια καλλιτεχνική θεατρική δημιουργία. Να μπορούν να παρακολουθούν κατά την εξέλιξή της τους μετασχηματισμούς που υφίσταται η επιστημονική ιδέα που επιχειρούν να προβάλλουν.

Να μπορούν να διαχειρίζονται το γεγονός ότι μια καλή θεατρική παράσταση για παιδιά είναι μια παράσταση που θα έβλεπαν με ευχαρίστηση και ενήλικες.

Να μπορούν να διαχειρίζονται δημιουργικά τα υλικά που διαμορφώνουν τον σκηνικό χώρο μιας μορφής κουκλοθέατρου.

Να μπορούν να διαχειρίζονται προσωπικά τη θεατρική πειθαρχία μιας παράστασης.

γ) ικανοτήτων

Να μπορούν να κατασκευάσουν ένα σενάριο με το οποίο προβάλλεται μια επιστημονική ιδέα, περνώντας από τα απαραίτητα τυπικά στάδια της δημιουργίας του σεναρίου.

Να μπορούν να παρουσιάσουν ένα σενάριο με περισσότερους από έναν τρόπους αναπαράστασης.

Να μπορούν να υλοποιούν ένα σενάριο σε ένα ολοκληρωμένο θεατρικό γεγονός/ θεατρική σπουδή.

Να μπορούν να πειθαρχούν στις απαιτήσεις μιας παράστασης.

Να μπορούν να υποστηρίζουν τις επιστημονικές ιδέες τους και να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της θεατρικής αφήγησης που τα μετασχηματίζουν.

Να μπορούν να συνθέτουν ένα τυπικό κείμενο στο οποίο να παρουσιάζεται και να αξιολογείται η όλη θεατρική-επιστημονική δραστηριότητα και δημιουργία τους.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Pavis, P. (2006). Λεξικό του θεάτρου. Αθήνα: Gutenberg.

Meschke, M. (2004). Το θέατρο στ’ ακροδάκτυλα. Αθήνα: Gutenberg.

Meschke, M. (2007). Τρεις Ελληνικοί μύθοι. Αθήνα: Gutenberg.

Χαλκιά, Κ. (2011). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Πατάκης.

Τσελφές, Β. (2011). Galileo Galilei: Διάλογος γύρω απ’ τα δυο σημαντικότερα κοσμικά συστήματα, το Πτολεμαϊκό και το Κοπερνίκειο. Διδακτικός σχολιασμόςhttp://eclass.uoa.gr/modules/document/document.php?openDir=/4a1863dfdwse και  https://static.eudoxus.gr/books/69/full-12800469.pdf

Γραμματικάκης, Γ. (2010). Η αυτοβιογραφία του φωτός. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Norris, S., Guilbert, S., Smiht, M., Hakimelahi, S. and Phillips, L. (2005). A Theoretical Framework for Narrative Explanation in Science. Science Education, 89, 535– 563.

Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge: Harvard University Press.

Tselfes, V. & Paroussi, Α. (2009). Science and Theatre Education: A Cross-disciplinary Approach of Scientific Ideas Addressed to Student Teachers of Early Childhood Education, Science & Education, 18, 1115-1134.

Παρούση, Α. & Τσελφές, Β. (2007). Διερευνώντας μια θεατρική διάρθρωση του πλαισίου διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών. Στο Δ. Κολιόπουλος (Eπιμ.) Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, Πάτρα: ΤΕΕΑΠΗ, ΠΑ, 621-637.

Paroussi, A. & Tselfes, V. (2012). Early Childhood Education Student Teachers Cross the Cultural Borders between Science and Shadow Theatre: a Case Study of Pedagogical Content Knowledge development. Critical Science and Education, 12, 79-113.

Τσελφές, Β. & Παρούση, Α. (2009). Θεατρική αφήγηση επιστημονικών ιδεών: Αφορμή για μια διαλεκτική προσέγγιση της μάθησης, Κριτική Επιστήμη & Εκπαίδευση, 9, 33-57.

Παρούση Α. & Τσελφές, Β. (2011). Θεατρική αναπαράσταση επιστημονικών ιδεών από εκπαιδευόμενες νηπιαγωγούς. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 23, 158-182.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Θεατρικά και επιστημονικά σεμινάρια

Σχεδιασμό και παρουσίαση σεναρίου

Εργαστηριακή σκηνική συγκρότηση θεατρικής σπουδής

Παραγωγή και παρουσίαση θεατρικής σπουδής

Συγκρότηση θεατρικής παράστασης

Ανέβασμα θεατρικής παράστασης

Αξιολόγηση παραγωγών

Συγγραφή  ομαδικής εργασίας

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η μέθοδος αξιολόγησης είναι διαμορφωτική και συμπερασματική και περιλαμβάνει:

1.    Ομαδική παρουσίαση σεναρίου θεατρικής σπουδής και κεντρικής επιστημονικής ιδέας (20%).

Το περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού μιας θεατρικής αφήγησης, καθώς και στις γνώσεις και δεξιότητες μετασχηματισμού επιστημονικού περιεχομένου έτσι ώστε να ταιριάζει με την αφήγηση.

2.    Ομαδική παρουσίαση θεατρικής σπουδής (30%).

Η παρουσίαση αποτελεί θεατρικό γεγονός που πραγματοποιείται στο κοινό των συμφοιτητών/ τριών και υφίσταται την κριτική του κοινού και των διδασκόντων ως προς τη θεατρική της αρτιότητα και την επιτυχή ανάδειξη της προβαλλόμενης επιστημονικής ιδέας. Θετικά αξιολογούνται οι καινοτομίες που επιτρέπουν μια τέτοια επιτυχή σύνδεση.

3.    Διαδικασία αξιολόγησης της τελικής παράστασης (40%).

Τα μαγνητοσκοπημένα δεδομένα της τελικής παράστασης σχολιάζονται από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές/ τριες καλούνται να υπερασπιστούν τις ιδέες και παρεμβάσεις τους.

4.    Τελική γραπτή ομαδική εργασία (10%)

Το περιεχόμενο της τελικής γραπτής εργασίας συγκροτεί ένα τυπικό επιστημονικό κείμενο, όπου παρουσιάζεται, τεκμηριώνεται και αξιολογείται η παραγωγή κάθε θεατρικής σπουδής. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προτείνεται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα θεατρικής έκφρασης, καθώς και το μάθημα 502. "Έννοιες Φυσικών Επιστημών".

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Στο μάθημα διδάσκουν από κοινού οι καθηγητές: Αντιγόνη Παρούση και Βασίλης Τσελφές