Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α 2016-2017
- Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 -