Υλικά για την ύλη του μαθήματος και συμπλήρωση Τελικού Ερωτηματολογίου
- Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 -

Σας παραθέτω τα κείμενα με τα οποία ολοκληρώνεται η διδακτέα ύλη του μαθήματος.

Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain για την διατήρηση ψηφιακών τεκμηρίων:
Τάσος Κολυδάς, “Η ψηφιακή παρτιτούρα ως ιστορική πηγή για την αποτύπωση της μουσικής κληρονομιάς· προκλήσεις, δυνατότητες, προοπτικές”, Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική, (10ο Διατμηματικό Συνέδριο Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρίας - ΕΜΕ), [υπό έκδοση].

Σχετικά με τις μουσικές εκδόσεις και τη μουσική τυπογραφία:
Jeff Kaufman, The Distribution of Music, 2007, https://www.jefftk.com/final-papers/distribution-of-music.pdf, (τελευταία πρόσβαση: 10.6.2019).

Σχετικά με την αναπαράσταση της ψηφιακής πληροφορίας:
Μάρκος Δενδρινός – Δημήτριος Κουής, Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Κάλλιπος, 2015, σ. 30-56.

Υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει το MOOC για τη γλώσσα σήμανσης HTML (εβδομάδα 1 & 2).

Εξετάσεις θα μπορούν να δώσουν σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ήδη, μόνο όσοι έχουν εγκαίρως υποβάλει γραπτή εργασία, ήτοι οι εξής (με Αριθμό Μητρώου):
1569201000015
1569201000019
1569201100081
1569201200007
1569201200035
1569201300015
1569201300029
1569201300089
1569201400028
1569201400029
1569201400032
1569201400046

Τέλος, παρακαλούνται όσοι φοιτητές δήλωσαν το μάθημα να συμπληρώσουν το Τελικό Ερωτηματολόγιο του Μαθήματος.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Η συμπλήρωσή του είναι πολύ σημαντική, εφόσον συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση των μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να περιλάβετε στο τελευταίο ερώτημα. Μη διστάσετε να γράψετε τη γνώμη σας.

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί με ερωτήματα κλειστού τύπου (multiple choise) και αρνητική βαθμολογία. Για όσους παρακολούθησαν τα μαθήματα, τα ερωτήματα θα φανούν εύκολα.

 

Καλή επιτυχία!

--
Τάσος Κολυδάς
Μουσικολογία (PhD), Πληροφορική (MSc)
https://www.kolydart.gr/