Θέματα ΚΝΣ για φοιτητές οδοντιατρικής (23/5/2016)
- Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016 - 12:45 μ.μ. -

Θέματα ΚΝΣ για φοιτητές Οδοντιατρικής

 • Τι είναι σύναψη και πώς λειτουργεί
 • Τι είναι νευρική ίνα και ποιος ο ρόλος της μυελίνης. Διάκριση εμμυέλων και αμυέλων νευρικών ινών
 • Τι είναι νεύρο και σε τι διαφέρει από το «δεμάτιο» ή τον «λημνίσκο»;
 • Φαιά και λευκή ουσία. Γάγγλια, πυρήνες.
 • Διάκριση Συμπαθητικού και Παρασυμπαθητικού Συστήματος (Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα)
 • Τι είναι έλικες και τι αύλακες στον εγκέφαλο; Δώστε από 2 παραδείγματα
 • Τι είναι οι εγκεφαλικές συζυγίες, και τι εξυπηρετεί καθεμιά από αυτές; (γενική ερώτηση που θα «σπάει» σε μικρότερες)
 • Τι είναι Νωτιαίος Μυελός, ποια είναι τα μέρη της φαιάς και της λευκής του ουσίας;
 • Πώς σχηματίζεται ένα νωτιαίο νεύρο; Ξεχωρίστε τις έννοιες κέρας, ρίζα, κλάδος, νευροτόμιο…
 • Τι είναι «πλέγμα» νωτιαίων νεύρων;
 • Τι είναι και ποιες είναι οι κοιλίες του εγκεφάλου και τι περιέχουν;
 • Ποιες είναι οι μήνιγγες του εγκεφάλου και του Ν.Μ.;
 • Πού βρίσκεται το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) και πώς κυκλοφορεί;
 • Ποια είναι τα μέρη του εγκεφάλου και τι ορίζουμε ως «στέλεχος»;
 • Λειτουργική διαίρεση της παρεγκεφαλίδας
 • Πώς συνδέεται η παρεγκεφαλίδα με τον υπόλοιπο εγκέφαλο;
 • Προέλευση των προσαγωγών και των απαγωγών ινών προς και από την παρεγκεφαλίδα.
 • Ποιοι είναι οι λοβοί του εγκεφάλου; Δώστε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για τον ρόλο καθενός από αυτούς.
 • Τι είναι το μεσολόβιο;
 • Από πού ξεκινάει η εκούσια κινητικότητα; Πού καταλήγει η συνειδητή αισθητικότητα;
 • Πού βρίσκονται και ποια είναι τα «βασικά γάγγλια» και ποιος είναι ο χαρακτηριστικός ρόλος τους;
 • Τι είναι η Έσω Κάψα;
 • Πού βρίσκεται ο Θάλαμος; Ποιάς οδού αποτελεί υποχρεωτικό σταθμό; Δώστε ένα ακόμη παράδειγμα για τη λειτουργία του.
 • Μέρη του Μέσου Εγκεφάλου
 • Ποιες εγκεφαλικές συζυγίες έχουν τον πυρήνα τους στη Γέφυρα;
 • Αναφέρατε 4 χαρακτηριστικές δομές του Προμήκη Μυελού
 • Πυρήνες του Τριδύμου νευρου
 • Τι είναι ο έσω λημνίσκος, ο λημνίσκος του τριδύμου και η νωτιαία δεσμίδα του τριδύμου;
 • Πού βρίσκεται και με ποιες λειτουργίες σχετίζεται ο Μονήρης Πυρήνας; (π. της μονήρους δεσμίδας)
 • Πού βρίσκεται ο Δικτυωτός Σχηματισμός; Αναφέρατε 4 από τις λειτουργίες του.
 • Πυραμιδικό και εξωπυραμιδικό σύστημα: Τι αφορούν και σε τι διαφέρουν; Δώστε από 4 δομές που συμμετέχουν στο καθένα
 • Πού βρίσκονται: Το κινητικό κέντρο του λόγου (Broca) και τα φλοιώδη κέντρα της Όρασης και της Ακοής.
 • Από ποιες αρτηρίες αιματώνεται ο Εγκέφαλος και πώς συνδέονται αυτές μεταξύ τους;
 • Τι είναι οι φλεβώδεις κόλποι της σκληρής μήνιγγας;
 • Εκφυτικοί πυρήνες του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού Νευρικού συστήματος (φυγόκεντρος λειτουργία)
 • Παρασυμπαθητική νεύρωση των σιαλογόνων αδένων και του δακρυϊκού αδένα.