Διόρθωση στις Ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου
- Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 -

Στις Ασκήσεις του 2ου Κεφαλαίου, από λάθος αναγράφεται "Εδάφιο 2.3" αντί του ορθού "Εδάφιο 2.6". Η διόρθωση έγινε στις αναρτημένες ασκήσεις.