ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 2018-2019
- Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 -

Ύλη για τη Θεωρία Πιθανοτήτων:

 • Ενδεχόμενα (δειγμ. χώρος, διακριτοί/συνεχείς δειγμ. χώροι).
 • Πιθανότητα (κλασική, εμπειρική και αξιωματική θεμελίωση).
 • Αρχές απαρίθμησης (μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί με ή χωρίς επανάθεση).
 • Δεσμευμένη πιθανότητα (Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας, Πολλαπλασιαστικό Θεώρημα) και στοχαστική ανεξαρτησία. Τύπος Bayes.
 • Τυχαίες μεταβλητές
  • Συνάρτηση κατανομής.
  • Διακριτές τυχαίες μεταβλητες.
  • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητες.
 • Παράμετροι κατανομής τυχαίας μεταβλητής
  • Μέση τιμή.
  • Διασπορά και τυπική απόκλιση.
 • Ειδικές διακριτές κατανομές
  • Bernoulli
  • Διωνυμική
  • Γεωμετρική
  • Poisson
 • Ειδικές συνεχείς κατανομές
  • Ομοιόμορφη
  • Εκθετική
  • Κανονική