Σημειώσεις για τα Martingales
- Σάββατο, 05 Μαΐου 2012 -

 Στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος αναρτήθηκαν συνοπτικές σημειώσεις για το μέρος του μαθήματος που αντιστοιχεί στη θεωρία των martingales. Το αντίστοιχο αρχείο είναι το

Martingales 20120505 - Final Version 1 -Eclass.pdf