Εργασία Παλινδρόμηση Ανάλυση Διασποράς
- Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 - 10:43 π.μ. -

Στο φάκελο εργασίες έχει αναρτηθεί μια εργασία και τα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων σε Stata. Η εργασία μπορεί να γίνει είτε σε Stata είτε σε R αφού πρώτα μετατραπούν τα αρχεία Stata σε csv. Η παράδοση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα του τελικού διαγωνίσματος.

Α. Μπουρνέτας