Παράδοση εργασίας κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
- Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020 -

Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές, 

ως ημερομηνία παράδοσης της απαλλακτικής εργασίας για το μάθημα "Εισαγωγή στην ανάλυση γλωσσικών δεδομένων" ορίζεται η Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 (μέχρι και ώρα 11.59). Σε ό,τι αφορά το θέμα και τις προδιαγραφές της εργασίας, ισχύουν οι αναρτημένες κατά το εαρινό εξάμηνο στο e-class του μαθήματος οδηγίες. 

 

Η διδάσκουσα, 

Μαρία Καμηλάκη

Ακαδημαϊκή Υπότροφος