Συμπληρωματική πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021
- Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 -

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η συμπληρωματική πρόσκληση του νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για εννέα (9) διαθέσιμες θέσεις, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί  φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με καταληκτική ημερομηνία την 18/4/2021. Πληροφορίες στο αρχείο "Συμπληρωματική πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2021" που θα βρείτε στο φάκελο "Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2021" στο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" στο eclass.uoa.gr.