συνάντηση για τις εργασίες
- Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 - 12:00 π.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, ώρα 10.50-11.50,

ορίζεται (προαιρετική) συνάντηση για συζήτηση

επί των υπό εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών σας,

στο Ιστορικό Αρχείο.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας την παραπάνω ώρα,

η συζήτηση μπορεί να γίνει είτε μετά το μάθημα

είτε την Τετάρτη 26 Μαρτίου, στη Φιλοσοφική Σχολή,

σε ώρα που θα καθορισθεί τη Δευτέρα.

Για τη βιβλιογραφική σας παοετοιμασία,

σας ενημερώνω ότι στη σεμιναριακή συνάντηση της Δευτέρας θα παρουσιασθούν από τους συναδέλφους ζητήματα

πρεσβειών, διατάξεων, οργάνωσης αξιωμάτων και δικαιοσύνης. 

Καλό σαββατοκύριακο

Αναστασία Παπαδία-Λάλα