εξετάσεις 21/9/2021
- Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 -
Με βάση την από 31.8.2021 (Α.Π.59531) Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
σχετικά με τη

Διεξαγωγή των δια ζώσης εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
2021

η εξέταση του μαθήματος ΙΙ21 θα διεξαχθεί με γραπτώς με φυσική παρουσία .

Α. Εφόσον έχετε ήδη δηλώσει το μάθημα (my studies) για την τρέχουσα εαρινή
περίοδο, καλείστε να δηλώσετε  απαντώντας στο ερωτηματολόγιο ΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ στις 9ΜΜ, τη
συμμετοχή σας στις εξετάσεις με φυσική παρουσία

Β.  Δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία του
μαθήματος ΙΙ21 (Βυζαντινη Ιστορία Β) έχετε μόνον υπό τους κάτωθι
όρους :

Προσερχόμενοι -ες στην εξέταση, επί τη βάσει της ως άνω απόφασης της
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ,

 θα προσκομίσετε

1) πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού

ή

2) βεβαίωση ισχύοντος self test με αρνητικό αποτέλεσμα (διάρκεια ισχύος 24
ώρες)

ή

3) βεβαίωση ισχύοντος rapid test με αρνητικό αποτέλεσμα (διάρκεια ισχύος
48 ώρες)

ή

4) βεβαίωση ισχύοντος PCR τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα (διάρκεια ισχύος 72
ώρες)

ή

5) πιστοποιητικό παρελθούσας νόσησης (έως έξι μήνες πριν)    θα επιδείξετε την ως άνω βεβαίωση καθώς και τη φοιτητική σας ταυτότητα
στον επιτηρητή / την επιτηρήτρια που θα βρίσκεται έξω από την αίθουσα
εξέτασης, πριν εισέλθετε στην αίθουσα της εξέτασης, επομένως
προκειμένου να μπορείτε να εισέλθετε στην αίθουσα    θα προσέλθετε σε συγκεκριμένη αίθουσα εξέτασης που θα οριστεί από τη
διδάσκουσα με βάση το επώνυμό σας 
και θα ανακοινωθεί στην η-τάξη, προκειμένου να αποφευχθεί ο
συνωστισμός.    εντός της αίθουσας θα καθήσετε στις θέσεις που έχουν σημανθεί ,
προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας    κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα φοράτε μάσκα προστασίας.
Α. Κιουσοπούλου