Η Αθηναϊκή Αρχιτεκτονική της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής
- Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014 - 12:00 π.μ. -

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑ 12

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλογή

Χειμερινό εξάμηνο 2013 – 2014

Έναρξη Τετάρτη 8 - 1 - 2014 / Λήξη 28 – 3 - 2014

Τίτλος μαθήματος : Η Αθηναϊκή Αρχιτεκτονική της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Α) Σειρά εισαγωγικών παραδόσεων στην αίθουσα.

Β) Καταγραφές αρχιτεκτονικών μελών  στον αρχαιολογικό χώρο του Διογενείου Γυμνασίου και της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Γ) Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση στην αίθουσα.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο σεμιναριακό μάθημα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων της Κλασικής Αρχαιολογίας  Α και Β (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του 1ου έτους).

Παρουσία υποχρεωτική.

Λήξη παράδοσης των γραπτών εργασιών στις 13 - 4 – 2014.

 

                                   --------------------------------------

Βιβλιογραφία

Adam J.-P., La construction romaine², Paris 1989.

Αρχείον των Μνημείων των Αθηνών και της Αττικής (2 τόμοι), Αθήνα 1992-1993.

Bauer H., Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jahrhunderts v. Chr. (3. Beih. AM), Berlin 1973.

Börker Ch. Blattkelchkapitelle, Berlin 1965.

Dinsmoor W. B.,  The Architecture of Ancient Greece ³, New York 1975.

Ginouvès R., Martin R. et al. , Dictionnaire méthodique de l’ architecture grecque et romaine I-III, Paris 1980.

Hellmann M.-Chr. , L’architecture grecque. 1 Les principes de la construction, paris 2002.

Von  Hesberg H., Konsolengeisa des Hellenismus und der  frühen Kaiserzeit (24. Ergh. RM), Mainz 1980.

Κορρές Μ., Μπούρας Χ., ΜελέτηΑποκαταστάσεωςτουΠαρθενώνος, Αθήνα 1983.

Mueller-Wiener W., Η Αρχιτεκτονική στην Αρχαία Ελλάδα (ελλην. έκδ. μετ. Μπ. Σμιτ-Δούνα), Θεσσαλονίκη 1995.

Ορλάνδος Α. Κ., Τα Υλικά Δομής των Αρχαίων Ελλήνων και οι Τρόποι Εφαρμογής αυτών ², Αθήναι 2004.

Τανούλας Τ., Ιωαννίδου Μ., Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων, Αθήνα 2002.

Travlos J., Bildlexikon zur Topographie des antiken Athen, Tübingen 1971.

Wesenberg B., Kapitelle und Basen. Beobachtungen  zur  Entstehung  der griechischen  Saulenformen, Duesseldorf 1971.

Willers D., Hadrians panhellenisches Programm, Basel 1990. 

 

                               ---------------------------------------------

  

Επί μέρους  θέματα για μελέτη στο Αρχαιολογικό Σπουδαστήριο και συζήτηση στην αίθουσα πριν από την έναρξη των καταγραφών στον χώρο.

Είδη λίθων (ασβεστόλιθοι, μάρμαρα, πωρόλιθοι, κροκαλοπαγείς λίθοι).

Κυμάτια, κεραμώσεις, εργαλεία κατεργασίας λίθου, πλοκή λίθων, συστήματα τοιχοποιίας, διαμόρφωση επιφάνειας, σύνδεση λίθων, ανάρτηση, συστήματα πρόσδεσης.

Βάση, κορμός, κιονόκρανο. Ράβδωση, ακμή, ταινία. Κιονόκρανα:δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό (και παραλλαγές), περγαμηνό. Γείσο, σίμη.

Ιστορικά

Chr. Habicht, Ελληνιστική Αθήνα (ελλην. έκδ. μετ. Γ. Κοιλής), Αθήνα 1998. Μελέτη Εισαγωγής και κεφαλαίων : 323 π. Χ. – 200 π. Χ. (σελ. 17-254).  

 

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου : Μάθημα στην αίθουσα 12 μ.-3 μ.μ. . Ανάπτυξη επί μέρους θεμάτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές.

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου : Επιγραφικό Μουσείο, ώρα 9.15 π.μ.