ώρες υποδοχής τον Ιούνιο
- Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017 -

τον μήνα Ιούνιο θα δεχθώ,

14.6, 8.-9.00

22.6, 8.15-9.00

29.6, 8.15-9.00