Παραγωγή και Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Τουρκική Γλώσσα 4

Χριστίνα Σανλίογλου

Περιγραφή

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: (α) ο εντοπισμόςστον γραπτό λόγο των

μορφοσυντακτικών φαινομένων που διδάσκονται στο μάθημα 70013 Α Τουρκική Γλώσσα

ΙV - Μορφολογία Σύνταξη, (β) η εφαρμογή τους στην παραγωγή γραπτού λόγου και (γ) η

αφομοίωση και η χρήση διευρυμένου λεξιλογίου και εκφράσεων, ούτως ώστε να δομηθεί ένας μεστός νοήματος γραπτός λόγος (επίτευξη επικοινωνίας.

Κωδικός: TURKMAS195
Σχολή - Τμήμα: Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

Σε κάθε ενότητα διδάσκονται ένα ή περισσότερα κείμενα της τουρκικής γλώσσας όπου

σημειώνονται τα υπό εξέταση μορφοσυντακτικά φαινόμενα. Τα επιλεγόμενα κείμενα

καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία και υφολογία, όπως περιηγητικά,

αφηγηματικά, περιγραφικά κείμενα, άρθρα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου κ.ά Οι

φοιτητές καλούνται να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώντας τα άρτι διδαχθέντα

φαινόμενα. Οι παραχθείσες προτάσεις παρουσιάζονται προς αξιολόγηση τη ςορθότητάς τους στην αίθουσα και, αν υπάρχουν λάθη, αυτάεντοπίζονται, αναλύονται και

διορθώνονται (error analysis). Το ίδιο γίνεται ανωνύμως και σε επιλεγμένα λάθη από τις εκθέσεις των φοιτητών, τα οποία αξιοποιούνται για την αποσαφήνιση λανθασμένων

εντυπώσεων και αποριών επί των διδαχθέντων μορφοσυντακτικών φαινομένων ή παντοειδών σχημάτων λόγου. Παράλληλα, αναπτύσσεται το λεξιλόγιο του νέου θέματος συνδεδεμένο με εκφράσεις του επίσημου-λόγιου, καθημερινού αργκό θυμοσοφικού

παροιμιακού λόγου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να καταθέσουν

γραπτές εκθέσεις ποικίλων θεμάτων, μία εκ των οποίων γράφεται στην αίθουσα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις