Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Ευαγγελία Γαλανάκη

Περιγραφή

Στόχοι:

Οι φοιτητές/τριες μετά το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: να κατανοούν θεωρίες, έρευνες, μεθόδους και πρακτικές της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, ώστε να έχουν ικανοποιητική γνώση της ολόπλευρης ανάπτυξης και προσαρμογής του παιδιού και του εφήβου στα πλαίσια μέσα στα οποία αυτή συντελείται, με έμφαση στο σχολικό πλαίσιο. 

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: αντικείμενο, βασικές έννοιες - Μέθοδοι έρευνας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία - Σωματική ανάπτυξη - Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη - Ηθική ανάπτυξη - Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη - Ανάπτυξη της προσωπικότητας - Οικογένεια, σχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη - Πολιτισμική ποικιλομορφία και διαπολιτισμικές διαφορές.

Παρέχεται η δυνατότητα για προαιρετική πριμοδοτική εργασία, θεωρητική ή ερευνητική.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακές ασκήσεις (1 ώρα την εβδομάδα).

Ημερολόγιο