ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ (Η΄ ΜΝΕΦ)

Μαρίζα Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα πλαισιώνει θεωρητικά τη διαδικασία της διδασκαλίας μελετώντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας την προβληματική που την αφορά και την προσδιορίζει. Επιπλέον, παρουσιάζει την κυριότερη ορολογία που συνθέτει τη διδασκαλία και τη μεθοδολογία της. Τέλος, προσδιορίζει θεωρητικά τα χαρακτηριστικά μιας επί χάρτου διδασκαλίας και προετοιμάζει για την παρακολούθηση διδασκαλιών φιλολογικών μαθημάτων σε σχολεία της Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος επιδιώκει να καλύψει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α. Πλαισίωση και περιγραφή των νέων δεδομένων της εκπαίδευσης, του Νέου Σχολείου και των προσανατολισμών του.

β. Οργάνωση της διδασκαλίας με βάση σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, όπως το σχέδιο δράσης, η συνεργατική μάθηση, το εκπαιδευτικό υλικό, τα φύλλα εργασίας, ο διάλογος, και σύμφωνα με όρους της μεθοδολογίας της διδασκαλίας, όπως οι μαθησιακοί και διδακτικοί σκοποί και στόχοι, οι εναλλακτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού, το παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική αίθουσα κ.ά.

γ. Επί χάρτου σχεδιασμός διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επιδιώξουμε;

α. να εξοικειωθούμε με τους όρους της σύγχρονης μεθοδολογίας της διδασκαλίας,

β. να προσεγγίσουμε και να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά του "Νέου Σχολείου",

γ. να μελετήσουμε την έννοια και τη διαδικασία της παρατήρησης μιας διδασκαλίας και να αναγνωρίζουμε τις παραμέτρους που την συναπαρτίζουν,

δ. να είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε μία διδασκαλία επί χάρτου.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας θα είναι η συμμετοχική και η διαλογική.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα θα εξεταστεί με δύο προόδους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκτός από το προτεινόμενο στον "Εύδοξο" σύγγραμμα εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί και ό,τι αναρτάται σταδιακά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιγραφής και παρακολούθησης του μαθήματος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις