Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική αρχαίων ελληνικών (Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας)

Μαρίζα Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα θα επιδιώξει να καλύψει την κύρια προβληματική της διδασκαλίας του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στη Β/ βάθμια εκπαίδευση. ιδιαίτερα θα μελετηθούν:

α. οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διδασκαλία,

β. το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών του μαθήματος,

γ. τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος,

δ. η μεθοδολογία διδασκαλίας του μαθήματος,

ε. η φυσιογνωμία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση και των αρχαίων ελληνικών από πρωτότυπο,

στ. η σύνταξη ενός σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας.

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες του μαθήματος θα είναι:

α. οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διδακτική διαδικασία (3 2ωρα),

β. αναλυτική προσέγγιση και παρουσίαση της μεθοδολογίας της διδασκαλίας (μέθοδοι, πορεία, αρχές, μοντέλα, μορφές διδασκαλίας)  (3 2ωρα),

γ. ιδιαιτερότητες του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών: προβλήματα και προβληματισμοί (2 3ωρα),

δ. η έννοια του σχεδίου-σεναρίου διδασκαλίας (1 2ωρο),

ε. διδακτικός σχεδιασμός ενοτήτων του μαθήματος (3 2ωρα).

Αντικειμενικοί στόχοι

Οι κυριότεροιστόχοι του μαθήματος είναι:

α. να επισημανθεί η φυσιογνωμία και η ιδιαιτερότητα του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών,

β. να μελετηθούν σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, όπως το σχέδιο δράσης, η διαθεματικότητα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,

γ. να περιγραφεί ο τρόπος σχεδιασμού και σύνταξης ενός σχεδίου-σεναρίου διδασκαλίας για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών,

δ. να παρουσιαστεί το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του μαθήματος,

ε. να εφαρμοστούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις σε κείμενα της αρχάις ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Θα αξιοποιηθεί κυρίως το προτεινόμενο σύγγραμμα από τον Εύδοξο καθώς και συμπληρωματικό υλικό που θα δίνεται ανά διαστήματα μέσω της πλατφόρμας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Κυρίως θα αξιοποιηθεί η διαλογικής μορφής διδασκαλία αλλά και η ανακαλυτπική μέθοδος.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα προτείνονται δραστηριότητες προαιρετικού χαρακτήρα, οι οποίες θα υποβοηθούν την κατανόηση των παρεχομένων πληροφοριών. 

Προαπαιτήσεις

Καλή διάθεση!!!

Συμπληρωματικά Στοιχεία

Δύναμη και υπομονή!

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις