Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας

Ευαγγελία Φρυδάκη

Περιγραφή

Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος

Α. Εννοιολογική προσέγγιση της διδασκαλίας: η έννοια, οι εμπλεκόμενοι, η σχέση της με τη μάθηση και τη μαθητεία.

Β. Ιστορικο-εξελικτική προσέγγιση της διδασκαλίας στο νεωτερικό και στο μετανεωτερικό παράδειγμα: Αναλυτικό Πρόγραμμα, διδακτικοί σκοποί και στόχοι, διδακτικός σχεδιασμός, στρατηγικές, μέθοδοι, μορφές, αξιολογικό σύστημα αλλά και αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία εξετάζονται μέσα από τους διαμορφωτικούς όρους της νεωτερικής και της μετανεωτερικής επιστημολογίας και κοσμοθεώρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεμελιώδη κονστρουκτιβιστικά μοτίβα διδασκαλίας (προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, γνωστική σύγκρουση, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) και σε κονστροκονστρουκτιβιστικές μεθόδους μάθησης (κοινότητες μάθησης, συνεργατική, υποστηρικτική, επίλυση προβλήματος). Εφαρμογές σε ενότητες φιλολογικών μαθημάτων.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Να ερευνούν την καταλληλότητα ποικίλων θεωρητικών θέσεων για τη μάθηση και των σύστοιχων διδακτικών μεθόδων
Περισσότερα  

Ενότητες

Περιεχόμενο ενότητας

Συγκριτική μελέτη ορισμών και οπτικών για τη διδασκαλία/ Κριτήρια αναγνώρισης της διδασκαλίας από άλλες συναφείς δραστηριότητες/  Διδασκαλία και Μάθηση/ Διδασκαλία και Μαθητεία.

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι φοιτητές/ -τριες να είναι σε θέση

- να οικοδομήσουν μια αντίληψη για τη διδασκαλία που τη διαφοροποιεί από άλλες συναφείς δραστηριότητες

-να αναγνωρίζουν τους όρους υπό τους οποίους η διδασκαλία οδηγεί στη μάθηση (να κατανοήσουν το ρόλο της μαθητείας ως όρου για τη μάθηση)

-να αναγνωρίζουν τίς διαδικασίες μέσα από τις οποίες η μαθητεία οδηγεί στη μάθηση

-να αναπτύξουν διερευνητική διάθεση σχετικά με διδακτικές δραστηριότητες ενδεδειγμένες για να προωθήσουν την επιθυμία των μαθητών για μαθητεία και μάθηση.

 

Περιεχόμενο ενότητας

Νεωτερική και μετανεωτερική επιστημολογία: Θετικιστικό και κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα. Η έννοια της γνώσης και της μάθησης, και η νοηματοδότηση της διδασκαλίας στα δύο παραδείγματα του θετικισμού και του κονστρουκτιβισμού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να είναι σε θέση...

- να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά επιστημολογικά προαπαιτούμενα εννοιών όπως η γνώση, η μάθηση και η διδασκαλία στα δύο παραδείγματα.

-να αντλούν, από τα δύο παραδείγματα, κάποια κριτήρια, για να κατανοήσουν, να εμπλουτίσουν και να μετασχηματίσουν τις δικές τους παραδοχές για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της μάθησης, καθώς και για τις διαδικασίες της διδασκαλίας.

- να εντοπίζουν πίσω από κάθε παρατηρούμενη διδακτική πρακτική τις άδηλες παραδοχές των διδασκόντων για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της μάθησης, και να αναγνωρίζουν το επιστημολογικό παράδειγμα που τις υποστηρίζει.

- να θέσουν τις βάσεις για δικές τους μελλοντικές διδακτικές επιλογές που θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη επίγνωση των θεμελιωδών αρχών τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις