Στάσεις και Αξίες (PSYCH447)

Αικατερίνη Γκαρή

Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος   περιλαμβάνει τη διεξοδική ανάλυση θεμάτων που εντάσσονται στους  εξής θεματικοί άξονες: εννοιολογικές   προσεγγίσεις των αξιών, στάσεων, στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων,   σχέση στάσεων και αξιών, θεωρία και πορίσματα ερευνών σχετικά   με τη γνωστική ασυμφωνία των στάσεων, καθώς τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και τη σχέση τους με τις αξίες και τις στάσεις.  Αναλύονται oi θεωρίες της Γνωστικής Ασυμφωνίας, της Κοινωνικής ταυτότητας και της Κοινωνικής Σύγκρισης. Αναλύονται διαπολιτισμικά μοντέλα παγκόσμιων αξιών και κοινωνικών αξιωμάτων. Πραγματοποιείται συστηματική μελέτη των προηγούμενων εννοιών και της μέτρησής τους, με  έμφαση στις κυριότερες κλίμακες μέτρησης και αξιολόγησης των αξιών, στάσεων και κοινωνικών αξιωμάτων (L. L. Thurstone, R. Likert, G. Allport, L. Guttman, C. Osgood, Μ. Rokeach, G. Hofstede, S. Schwartz, 1920 - 2004).Η εξοικείωση των φοιτητών με τη μέτρηση των εννοιών του μαθήματος επιτυγχάνεται μέσω ασκήσεων που πραγματοποιούν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο