Μάθημα ΠΜΣ: Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μαρία Δασκολιά

Περιγραφή

 

Οι βασικές έννοιες που εμπλέκονται στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη («περιβάλλον», «φύση», «περιβαλλοντικό ζήτημα», «αειφορία», «αειφόρος ανάπτυξη», «εκπαίδευση», «μάθηση», κ.ά.) είναι από τη φύση τους σύνθετες, πολυσήμαντες και γιʼ αυτό ανοικτές σε πολλές ερμηνείες. Αφενός αναφέρονται σε πολυδιάστατες πραγματικότητες αφετέρου στις έννοιες αυτές συνυπάρχουν και διασταυρώνονται περισσότερα του ενός επιστημολογικά, ιδεολογικά και θεωρητικά πλαίσια, που ευνοούν διαφορετικές προσεγγίσεις και εκδοχές τους. Αυτός ο πλουραλισμός σημασιών, απόψεων και προσανατολισμών δημιουργεί διαφορετικές, αντιθετικές ή συμπληρωματικές, «μορφές» Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τόσο στη θεωρία όσο και στην εκπαιδευτική πράξη.

Μέσα από την παρακολούθηση των διδασκαλιών, τις φροντιστηριακές ασκήσεις και τη συμμετοχή σε εργαστήρια, την προσωπική μελέτη της βιβλιογραφίας και τη συγγραφή εργασιών, οι φοιτητές/-τριες αναμένεται να αναπτύξουν θεωρητικές γνώσε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις