ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (62ΠΔΣ203)

Μαρία Δασκολιά

Περιγραφή

Σκοποί – στόχοι

 

Κύριος σκοπός του σεμιναριακού μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την πολυδιάστατη φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, και η εξάσκησή τους σε διεπιστημονικές, διερευνητικές και κριτικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν την κατανόηση του σύνθετου πλέγματος των δυναμικών παραγόντων που τα προκαλούν, των επιπτώσεων που επιφέρουν και των δυνατών τρόπων αντιμετώπισης και επίλυσής τους.

 

Παράλληλα, το εν λόγω σεμιναριακό μάθημα επιδιώκει:

(α) την ουσιαστική (προσωπική και συνεργατική) εμπλοκή των φοιτητών σε διερευνητικές μαθησιακές δραστηριότητες με αντικείμενο συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα,

(β) την εξάσκησή τους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση μιας ερευνητικής εργασίας, και

(γ) την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην εφαρμογή διερευνητικών διαδικασιών και στη χρήση ερευνητικών τεχνικών όπως, εντοπισμός θέματος, διατύπωση σημαντικών ερωτημάτων, μελέτη της βιβλιογραφίας, έρευνα πεδίου, αρχειακή έρευνα, κοινω

Περισσότερα  

Ημερολόγιο