Επιδημιολογία

Μαριάννα Διομήδους

Περιγραφή

Επιδημιολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος , ο οποίος ασχολείται με τη μέτρηση της συχνότητας των νόσων ή αλλιώς με τη μελέτη της κατανομής των διαφόρων νόσων στον ανθρώπινο πληθυμό και τη διερεύνηση τη ύπαρξης τυχόν σχέσεων μεταξύ των παραγόντων (προσδιοριστών) που διαμορφώνουν την κατανομή αυτών και του αποτελέσματος, δηλ. των νόσων.