Δημιουργία Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (MS PowerPoint)

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Εισαγωγικό κείμενο: Τα σύγχρονα προγράµµατα δηµιουργίας και προβολής παρουσιάσεων όπως το PowerPoint, σας δίνουν τη δυνατότητα για δηµιουργία :

 •  ∆ιαφανειών Α4 που προβάλλονται από προβολέα – διαφανοσκόπιο (Overhead projector).
 •  Slides 35χιλ. που προβάλλονται από συσκευή προβολής slides.
 •  Σηµειώσεις αναφοράς για τον οµιλητή
 •  Σηµειώσεις για το ακροατήριο
Κωδικός: NOC135
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Περιγραφή

Όταν απευθυνόµαστε σε µια πολυάριθµη οµάδα µπορούµε να µεταδώσουµε ευκολότερα τις πληροφορίες που θέλουµε και να κάνουµε σαφέστερα τα µηνύµατά µας, εάν δηµιουργήσουµε και χρησιµοποιήσουµε µια σειρά από διαφάνειες. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα να πολλαπλασιασθούν τα αισθητήρια ερεθίσµατα στη διαδικασία της διδασκαλίας. Η δυνατότητα δηµιουργίας και προβολής παρουσιάσεων, που δηµιουργήθηκαν είτε µε χρήση του υπολογιστή, είτε µε τον κλασσικό τρόπο, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εποπτικό µέσο. Το πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής δηµιουργίας είναι ότι µπορούν να αλλάξουν ή να εµπλουτιστούν εύκολα και χωρίς κόστος. Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσετε τα βασικά για τη δηµιουργία δυναµικών παρουσιάσεων, που µπορούν να περιλαµβάνουν κείµενο, εικόνες, γραφικά, ήχο αλλά και βίντεο. Οι παρουσιάσειςαυτές µπορούν να εκτυπωθούν σε µια σειρά διαφανειών που θα προβληθούν µέσω ενός διαφανοσκοπίου, στις οθόνες των υπολογιστών ενός σχολικού εργαστηρίου ή µέσω ενός βιντεοπροβολέα σε µιαγιγαντοοθόνη. Θα αποκτήσετε δεξιότητες δηµιουργίας απλών παρουσιάσεων και αξιοποίησης των δυνατοτήτων προβολής και εκτύπωσης που προσφέρουν τα σύγχρονα προγράµµατα παρουσιάσεων.

Στόχοι

Οι φοιτητές πρέπει να µπορούν :               

 • Να εκκινούν και να εγκαταλείπουν ένα πρόγραµµα δηµιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων.
 • Να περιγράφουν το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες των ενεργειών που µπορούν να κάνουν µέσα από αυτό.
 • Να δηµιουργούν µια παρουσίαση βάσει ενός οδηγού.
 • Να δηµιουργούν και διαµορφώνουν διαφάνειες
 • Να εισάγουν αντικείµενα εικόνες και σχέδιασε µια διαφάνεια
 • Να αποθηκεύουν την παρουσίαση σε αρχείο.
 • Να κάνουν απλή προβολή της παρουσίασης και χρήση εφέ
 • Να εκτυπώνουν διαφάνειες και σηµειώσεις για το ακροατήριο

Ανακοινώσεις

 • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005
 • Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005