Φιλοσοφία του δικαίου

Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Περιγραφή

ΠΜΣ του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου | Κατεύθυνση Φιλοσοφίας του Δικαίου (1998/99 - 2015/16)

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Α΄ εξάμηνο

Α. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (*)

 Εισαγωγή: δίκαιο και ηθική (Π. Σούρλας - Κ. Παπαγεωργίου)

Ι.

1. Ωφελιμισμός - συνεπειοκρατία (Κ. Παπαγεωργίου)

2. Kant - δεοντοκρατία (Π. Σούρλας)

3. Αρεταϊκές θεωρίες (Β. Βουτσάκης)

ΙΙ.

4. Ηθικός σχετικισμός (Π. Σούρλας)

5. Ηθικός ρεαλισμός (Φ. Βασιλόγιαννης)

III.

6. Ορθό και αγαθό (Β. Βουτσάκης)

7. Διαδικαστικές θεωρίες (Φ. Βασιλόγιαννης)

8. Καντιανή αρετολογία (Κ. Παπαγεωργίου)

ΙV.

9. Δικαίωμα (Β. Βουτσάκης)

10. Ρεπουμπλικανισμός (Κ. Παπαγεωργίου)

11. Ευθύνη (Κ. Παπαγεωργίου)

 

(*) Γιά την εκάστοτε θεματική και το περιεχόμενο των παραδόσεων των λοιπών εξαμήνων βλ. ενδεικτικά τις σχετικές αναρτήσεις στα "Έγγραφα".

 

            Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΙ.5 (**)

Γλωσσάριο  

αναγωγισμός: reductionism, αυτουργός: agent, γνωσιοκρατία: cognitivism, εκφρασιοκρατία: expressivism (Ayer, Stevenson, Blackburn, Gibbard), ενορασιοκρατία: intuitionism (Ross), εντολοκρατία: prescriptivism (Hare), επιγένεση: supervenience, ευαισθησία ηθική: moral sensibility (McDowell, Wiggins), θεωρίες περί πλάνης (Mackie), internalism (about reasons) (Williams), κανονιστικότητα: normativity, κατασκευοκρατία: constructivism (Korsgaard), λόγοι (προς το πράττειν): reasons (for action), ορθολογισμός κανονιστικός (Parfit, Scanlon), παρακίνηση (του αυτουργού να...): motivation, προβολοκρατία: projectivism (Blackburn), συγκινησιοκρατία: emotivism (Ayer, Stevenson), φυσιοκρατία: naturalism (Railton, Cornell Realists)  

Βιβλιογραφικές υποδείξεις

 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙIΙ.7 (**)

Βιβλιογραφικές υποδείξεις

(**) Οι παραδόσεις [ΙΙ.5 και ΙIΙ.7] βασίζονται εν μέρει στα αναρτημένα στα "Έγγραφα / Α΄ εξάμηνο", από την υπό έκδοση μονογραφία του διδάσκοντος, Ενοράσεις και κατασκευές στην ηθική και το δίκαιο 

 

Οδηγίες γιά τη μελέτη φιλοσοφικών κειμένων και την εκπόνηση εργασιών