Εισαγωγή στην Ανάλυση Γλωσσικών Δεδομένων

Μαρία Καμηλάκη

Περιγραφή

Δεδομένου ότι η συλλογή μεγάλου όγκου γλωσσικών δεδομένων, η αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονική μορφή και η στατιστική τους επεξεργασία με τη βοήθεια υπολογιστικών εργαλείων έχει διανοίξει πρωτοφανείς προοπτικές στην ποσοτική ανάλυση της γλωσσικής δομής και τη συνακόλουθη γλωσσολογική της ερμηνεία, το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις πειραματικές τεχνικές εξαγωγής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων γραπτού και προφορικού λόγου. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, αρχές σχεδιασμού των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ) και εργαλεία αξιοποίησής τους σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη, κειμενική οργάνωση), καθώς και παραδείγματα από εφαρμογές στατιστικών μεθόδων σε διάφορα πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και ευρύτερα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities). Έμφαση θα δοθεί στην εκ μέρους των φοιτητών/φοιτητριών κατανόηση κεντρικών ζητημά

Περισσότερα