Εισαγωγή στη Διδακτική II (DGY19)

Dafni Wiedenmayer

Beschreibung

DGY 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ

Στην Εισαγωγή στη Διδακτική ΙΙ, θα επανεξετάσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, δίνοντας βαρύτητα στις νεότερες προσεγγίσεις και θα επεξεργαστούμε κάποια σημαντικά κεφάλαια του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Θα αναλύσουμε το θέμα «Ικανότητες των μαθητευόμενων ξένης γλώσσας» καθώς και τις γλωσσικές δραστηριότητες του μαθήματος ξένης γλώσσας. 

Βιβλιογραφία: Jörg Roche(2008)Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik

Γραπτές εξετάσεις

DGY 19 Einführung in die Didaktik II 

Bei der Einführung in die Didaktik II, werden wir uns wieder mit den Methoden des Fremdsprachenunterrichts beschäftigen, mit Schwerpunkt die modernsten Ansätze und wichtige Kapitel des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Wir beschäftigen uns mit Fragen der „Kompetenzen der Lernenden“ wie auch mit den Sprachaktivitäten des Fremdsprachenunterrichts.  

Literatur: Jörg Roche(2008)Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik

Schriftliche Prüf

mehr  

Kurseinheiten

Ahrenholz, Bernt (1998): Modalität und Diskurs: Instruktionen auf Deutsch und Italienisch: eine Untersuchung zum Zweitspracherwerb und zur Textlinguistik. Tübingen: Stauffenburg.

Apeltauer, Ernst (1987): Gesteuerter Zweitspracherwerb: Voraussetzungen und Konsequenzen für den Unterricht. München: Hueber.

Apeltauer, Ernst (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdspracherwerbs: eine Einführung. Berlin: Langenscheidt.

Bausch, Karl-Richard (1939): Sprachlehr- und Sprachlernforschung: Begründung einer Disziplin. Tübingen: Narr.

Bausch, Karl-Richard (1986): Lehrperspektive, Methodik und Methoden: Arbeitspapiere der 6. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.

Belke, Gerlind (2001): Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht: Sprachspiele, Spracherwerb, Sprachvermittlung. Baltmannweiler: Schneider Ver. Hohengehren.

Braun, Peter/Krallmann, Dieter (1983): Handbuch Deutschunterricht. Düsseldorf: Schwann.

Digeser, Andreas (1983): Fremdsprachendidaktik und ihre Bezugswissenschaften: Eine Einführung, Darstellung, Kritik, Unterrichtsmodelle. Stuttgart: Klett.

Harden, Theo (2006): Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr.

Henrici, Gert (1986): Grundlangen für den Unterricht im Fach Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache (und anderer Fremdsprachen): eine Auswahl. Paderborn: Schningh.

Heringer, Hans-Jürgen (1975): Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. Düsseldorf: Schwann.

Hufeisen, Britta/Neuner, Gerhard (1999): Angewandte Linguistik für den fremdsprachlichen Unterricht. Eine Einführung. Fernstudieneinheit 16. Berlin: Langenscheidt.

 

Knapp-Potthoff, Annelie/Liedke, Martina (1997): Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München: Iudicium.

Neuner, Gerhard/Hunfeld, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts: Eine Einführung. Fernstudieneinheit 4. Berlin: Langenscheidt.

Rösch, Heidi (2005): Kompetenzen im Deutschunterricht: Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Mediendidaktik. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kalender

Ankündigungen