Εκπαιδευτικός και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Βασίλειος Τσάφος

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την μελέτη των
Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ) ως θεσμικών κειμένων σε άμεση συσχέτιση με την προσωπική
θεωρία του εκπαιδευτικού, και το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το μάθημα χωρίζεται σε
δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες των ΑΠ, οι επιστημολογικές
αφετηρίες, τα αντίστοιχα μοντέλα ανάπτυξης ΑΠ: προϊόν - πρακτική – πράξη, καθώς
και ο διαγραφόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος (Ανοικτά – κλειστά ΑΠ). Στο δεύτερο
μέρος επιχειρείται κριτική προσέγγιση των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων
μέσα από  μικρής κλίμακας ομαδικές
ερευνητικές εργασίες σε νηπιαγωγεία σχετικές με την ανάπτυξη και την αναμόρφωση
των Αναλυτικών Προγραμμάτων στο Νηπιαγωγείο. Η αξιολόγηση των φοιτητών
βασίζεται σε εργασίες/παρουσιάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
και στην τελική εργασία/παρουσίαση της έρευνας, που υποστηρίζεται προφορικά στο
τέλος του εξαμήνου.

Κωδικός: ECD306
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις