Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

Ευγενία Φλογαΐτη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές/τριες στο παιδαγωγικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης /Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ). Με βάση ερευνητικό υλικό που αντλείται από εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας μελετούνται βασικές παιδαγωγικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ όπως η ενεργή μάθηση, η συλλογική κατασκευή της γνώσης, η ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και η ανάλυση ανοικτών και αντιφατικών ζητημάτων που διέπουν την εκπαίδευση αυτή καθώς και βασικές διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην ΠΕ/ΕΑΑ όπως η χαρτογράφηση εννοιών, η συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, το δίλημμα, ο περιβαλλοντικός έλεγχος, η μελέτη πεδίου κ.ά.. Οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε ομάδες, και υλοποιούν αυτές τις τεχνικές στην τάξη χρησιμοποιώντας ως θεματολογία σύγχρονα ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας.

Κωδικός: ECD204
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις