Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων

Κοτρώνης Γιάννης

Περιγραφή

Εισαγωγή στην παράλληλη επεξεργασία. Παραδείγματα παράλληλης εκτέλεσης. Μέτρα απόδοσης και κλιμάκωση παραλληλίας. Τύποι, επίπεδα και κόκκος παράλληλου προγραμματισμού. Επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση παράλληλων αρχιτεκτονικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον σχεδιασμό και εξέλιξη των MIMD Αρχιτεκτονικών (Κατανεμημένης μνήμης, Κοινής Μνήμης) και στις αρχές προγραμματισμού τους. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για MIMD συστήματα. Προγραμματισμος με  MPI, OpenMP και CUDA. Μεθοδολογία ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών κατά Foster. Μετρήσεις απόδοσης και μελέτη κλιμάκωσης. Εργασία.

Κωδικός: ΠΜΣ 504
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις