Δορυφορικές Επικοινωνίες

Μαθιόπουλος Παναγιώτης

Περιγραφή
Αρχιτεκτονικές και γενικά χαρακτηριστικά δορυφορικών συστημάτων, και παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Δορυφορικές τροχιές, μελέτη των διαφόρων τύπων τροχιών και υπολογισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους. Ανάλυση ζεύξης, επίδραση του μέσου διάδοσης. Βασικά χαρακτηριστικά της ζεύξης και ισολογισμός ισχύος. Θόρυβος στις δορυφορικές ζεύξεις, χαρακτηριστικά και πηγές προέλευσης, υπολογισμός του λόγου φέροντος προς θόρυβο για διάφορες περιπτώσεις ζεύξεων. Τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά συστήματα, συστήματα διαίρεσης συχνότητας (FDMA) , χρόνου (TDMA) και κώδικα (CDMA), συστήματα σταθερής και μεταβλητής χωρητικότητας. Δορυφόροι πολλαπλών δεσμών. Διασύνδεση δεσμών με αλλαγή πομποδεκτών στο δορυφόρο (transponder hopping) ή με μήτρα μεταγωγής (on board switching). Δορυφορικά συστήματα μέσης και χαμηλής τροχιάς, μέθοδοι διασύνδεσης δορυφόρων σε δορυφορικά δίκτυα. Δομή, χαρακτηριστικά και οργάνωση σταθμού εδάφους και δορυφόρου. Σύγχρονες εξελίξεις στα δορυφορικά συστήματα και σχετικ
Περισσότερα  
Κωδικός: ΠΜΣ 551
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο