Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Αφροδίτη Τσαλγατίδου

Περιγραφή
Επιχειρησιακές Διαδικασίες (ΕΔ) καί Κατηγορίες αυτών, Κύκλος ζωής ΕΔ, Moντέλα ΕΔ καί κατηγορίες αυτών (προσανατολισμένα σε δραστηριότητες, πράκτορες, στόχους, γραφικά μοντέλα κλπ.), Αναδιοργάνωση ΕΔ (ΑΕΔ) καί Μεθοδολογίες (Μεθοδολογία κατά Davenport, Hammer & Champy, Jacobson, PADM κλπ.), Σύγκριση μεθοδολογιών, Εργαλεία μοντελοποίησης ΕΔ (λειτουργικότητα, μοντέλα, κλπ.), Εργαλεία αυτοματοποίησης ΕΔ (π.χ. WFMS), Διαλειτουργικότητα καί σύγριση εργαλείων, Ερευνητικά ζητήματα
Κωδικός: ΠΜΣ 541
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες » Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ημερολόγιο